Regulamin


Regulamin przewozu przesyłek przez firmę Beska-Travel

Zleceniodawca w chwili złożenia zlecenia odbioru przesyłki deklaruje znajomość regulaminu i przestrzegania go w dalszej części.

Zabrania się wkładania do przesyłek wszelkich wyrobów akcyzowych (tytoń, papierosy, alkohole), środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, amunicja oraz rzeczy zabronione do przewozu na terenie poszczególnych krajów UE.

Firma Beska-Travel może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniu nadawcy oraz, czy zachowane zostały przepisy dotyczące dopuszczonych rzeczy do przewozu. Sprawdzenie dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, przewoźnik dokonuje przeglądu w obecności osób poproszonych do tej czynności. W razie stwierdzenia niezgodności zawartości w przesyłce nadanej przez zleceniodawcę, wszelkie koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca.

Każda przesyłka (paczka) powinna zawierać adres nadawcy oraz odbiorcy – łącznie z numerami telefonów.

* W przypadku niedostosowania się do zasad w/w regulaminu i stwierdzenia nieprawidłowości przez służby uprawnione do tych celów na terenie UE, wszelkie koszty z tym związane pokrywa zleceniodawca.